සුද්දෙක් එක්ක Photoshop!

edited October 2016 in Marketplace

හදුන්වාදෙන Photoshop Master DVD පැකේජය

දැනට ඇති සාර්ථකම Photoshop DVD පාඨමාලාවක් සමග ඔබේ සිහින සැබෑ කරගන්නට අවස්ථාවයි මේ..

Graphic Design සදහා ඇති ඉල්ලුම, වෙළදපළ සහ ඉපයීම යන සියල්ල පහත Screenshot එකෙන් ඔබට වැටහේවි.
මේ Fiverr වෙබ් අඩවියේ එක් Gig එකක් සදහා ලැබී ඇති Orders ප්‍රමාණයයි.
සාර්ථකව Graphic Designing ඉගෙනගැනීමෙන් ඔබටත් මේ අයුරින් සාර්ථක වන්නට පුළුවන්.


දැන් අපි බලමු ඇයි Photoshop Master DVD පැකේජය ඔබ මිලදීගත යුතු ඇයි කියලා..
මෙය සරල ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් Photoshop මුලසිට සරලව පැහැදිලි කරමින් ඒ හරහා මුදල් ඉපයීම දක්වාම පුළුල් පරාසයක් ආවරණය කෙරෙන ඉතාමත් සාර්ථක පාඨමාලාවක්.
දැන් ඔබට ඉතාමත් අඩු මුදලකට ඔබේ නිවසටම ලබාගන්න පුළුවන්.
දිවයින පුරා බෙදාහැරීම.
සහන මිල
අලෙවියෙන් පසු සේවයThis DVD is sold out.

Sign In or Register to comment.