රොබට්ගේ Cashflow Game එක!.- Lets escape Rat Race!

ඔයාට Investor කෙනෙක්, Business owner කෙනෙක් විදියට හිතන්න පුරුදු කරන Online Game එකක්.
මේකෙදි, අපිට කරන්න තියෙන්නේ Rat Race එක (හැමදාම 8-5 වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක) escape කරලා,
ඔයාගේ හීන වලට ලඟා වෙන්න. ඔයාගේ හීනය select කරන්නෙත් ඔයාමයි.

https://youtu.be/uzWWZ1D7l7A

ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙනවද?
ඔයා වෘත්තීය අධ්යාපනයක් ලබලා තියෙනවද?
සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්න, තවත් එක් අධ්යාපනයක් ලබන්න ඕන.
ඒ තමයි මුදල් පිලිබඳ අධ්යාපනයයි (Financial Education).
එය අපට ඉස්කෝලෙදි හරි campus එකේදී හරි වෙන අධ්යාපනික ආයතනයකදීවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියල ඔයා දන්නවාද?.

ඉතින්, රොබට් කියෝසාකි විසින් ඔයා ඇතුළු අපි හැමෝටම මේදේ ඉගෙන ගන්න හදපු Game එක තමයි Cashflow Game එක.
ඉහළ video (link) එකෙන් Game එක install කරලා play කරන්න ඕන විදිය සරලව explain කරලා තියෙනවා.​

image

"Doctor කෙනෙක්, Lawyer කෙනෙක් හෝ Engineer කෙනෙක් වෙන්න ඔබ පාසල් යායුතුමය.
නමුත් ධනවතෙක් වෙන්න ඔබ පාසල් යායුතුම නැත." - රොබට් කියෝසාකි.
#theentrepreneurfe

Sign In or Register to comment.