ඔබට පාසලේදී උගන්වන්නේ නැති විෂය?

ඔබ පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා තිබේද?
ඔබ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් ලබා තිබේද?
සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වීමට, තවත් එක් අධ්‍යාපනයක් ලැබිය යුතුය.
එනම් මුදල් පිලිබඳ අධ්‍යාපනයයි (Financial Education).
එය අපට පාසලේදී හෝ විශ්ව විද්‍යාලයේදී හෝ වෙනත් අධ්‍යාපනික ආයතනයකදී ලැබෙන්නේ නැති බව ඔබ දන්නවාද?.

පාඩම 01 - මුදල් වල ඉතිහාසය

https://youtu.be/hdOyBW8s8i0

image

#TheEntrepreneurfe #TheEntrepreneur #FInancialEducation

Comments

Sign In or Register to comment.