කව්ද කැමති අපේ වෙබ්අඩවියත් එක්ක එකතුවෙලා මුදල් උපයන්න?

edited June 2016 in Marketplace
ඔයාලා කැමතිනම් අපේ වෙබ්අඩවියත් එක්ක එකතු වෙලා මුදල් උපයන්න දැන්ම මට කියන්න. මෙන්න මේ ක්ෂේත්‍ර වල ඉන්න අයට පුළුවන් මට කතා කරන්න.
  • T-shirt වල logo print කරන්න.
  • Marketing කරන්න පුළුවන් දක්ෂ අය.
  • දිනපතා IT සම්බන්ද ලිපි ලියන්න කැමති අය.
මේක දිගුකාලින වැඩක්. ඔයාලගේ උනන්දුව සහ සහයෝගය මත අපි දෙගොල්ලන්ටම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ හැකියාව පහලින් comment කරලා fb name එක දෙන්න.

Comments

Sign In or Register to comment.