ටෙරා බයිට් වලින් එන ඔන්ලයින් මූවි බන්ඩ්ල් එකක් ,ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකත් එක්ක!

edited September 2019 in Video Marketing
මේ ලින්ක් එක හම්බුනෙ මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙකුගෙන්,ඔන්ලයින් ෆිල්ම්ස් බලන අයට ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක!!
http://gplayiptv.com:25461/get.php?username=Gtest&password=Gtest&type=m3u&output=ts

ෆිල්ම්ස් 1000කට කිට්ටු වෙන්න තියනව!!
MOBILE PHONE ප්ලෙයර් එකකින් ඔිපන් කරන්න!
ෆිල්ම්ඔක්කොම කියක් තියනව කියල කව්න්ට් කරල කියන්න!!😂😂
Sign In or Register to comment.